Tình hình chính sách bảo hiểm y tế

Tình hình chính sách của bảo hiểm y tế

Sang những năm đầu của thế kỷ 21, Bảo hiểm y tế (BHYT) – một trong 4 nội dung đổi mới quan trọng của hệ thống y tế nước ta trong thập kỷ trước – đang tiếp tục phát triển và được coi là một cơchế quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng nền y tế theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước.

Sau hơn 13 năm triển khai thực hiện, BHYT ngày nay đã bao phủ trên 36% dân số, trở thành một trong những nguồn tài chính cho y tế quan trọng nhất. Từ khi Điều lệ BHYT đầu tiên được ban hành vào năm 1992 đến nay, nhiều nghị định và các thông tưhướng dẫn mới đã được ban hành nhằm điều chỉnh, sửa đổi chính sách BHYT, vừa thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong việc phát triển BHYT, đồng thời cũng chứng tỏcó nhiều khó khăn trong quá trình triển khai một chính sách mới trong điều kiện nền kinh tếcủa một nước đang chuyển đổi.

Cho tới nay, mặc dù chính sách BHYT đã được thực hiện gần được 14 năm, có ảnh hưởng tới hàng chục triệu người và toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe, cơsở pháp lý của chính sách BHYT mới chỉ ở mức các Nghị định của Chính phủ. Việc xây dựng và ban hành Luật BHYT là điều cấp thiết. Vì vậy, cần thiết tiến hành một nghiên cứu, đánh giá tổng quát về chính sách BHYT hiện hành, thực trạng vềBHYT và dự báo sự phát triển BHYT trong thời gian tới.

Những mục tiêu của nghiên cứu đánh giá này là: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT; Phân tích khả năng đáp ứng của chính sách BHYT đối với định hướng phát triển một nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển; Phân tích, dự báo khả năng phát triển BHYT ở các khía cạnh kinh tế, xã hội và luật pháp; Khuyến nghị một số nội dung cần nêu rõ trong dự thảo Luật BHYT.